หน่วยที่ 9 การส่งเสริมการตลาด : การขายโดยพนักงานขาย

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการขายโดยพนักงานขาย

ตอนที่ 9.2 การออกแบบหน่วยงานขาย

ตอนที่ 9.3 การบริหารหน่วยงานขาย


บรรณานุกรม