โครงการพัฒนา Learning Object Module (LOM)
เรื่อง แรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช