โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของ LOM ที่ 2
 
โครงสร้าง   การหาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์
เรื่องที่ 1  แรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์กับพลังงานผิวของพลาสติก
เรื่องที่ 2  สารละลายดายน์
เรื่องที่ 3 การหาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์จากกราฟ

  วัตถุประสงค์
   เมื่อศึกษา LOM ที่ 2 แล้ว ผู้เรียนสามารถ
   1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์กับพลังงานผิวของพลาสติกได้
   2. บอกสัดส่วนการผสมสารละลายดายน์ให้มีค่าแรงตึงผิวตามต้องการได้
   3. อธิบายการใช้สารละลายดายน์ในการหาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์ได้
   4. หาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์จากกราฟได้