โครงสร้างของ LOM แรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์
LOM 1 แรงตึงผิวของหมึกพิมพ์และพลังงานผิวของวัสดุใช้พิมพ์
  1 . แรงตึงผิวของหมึกพิมพ์
2 . พลังงานผิวของวัสดุใช้พิมพ์
3 . การติดหมึกพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์
LOM 2 การหาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์
  1 . แรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์กับพลังงานผิวของพลาสติก
2 . สารละลายดายน์
3 . การหาค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์จากกราฟ
LOM 3 การนำค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์ไปใช้ในการพิมพ์พลาสติก
  1 . การหาพลังงานผิวของพลาสติกจากแรงตึงผิววิกฤตด้วยปากกาดายน์
2 . การประเมินผลการติดหมึกพิมพ์บนพลาสติก