โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของ LOM ที่ 1
 
โครงสร้าง   แรงตึงผิวของหมึกพิมพ์และพลังงานผิวของวัสดุใช้พิมพ์
เรื่องที่ 1  แรงตึงผิวของหมึกพิมพ์
เรื่องที่ 2  พลังงานผิวของวัสดุใช้พิมพ์
เรื่องที่ 3  การติดหมึกพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์

  วัตถุประสงค์
   เมื่อศึกษา LOM ที่ 1 แล้ว ผู้เรียนสามารถ
   1. จำแนกหมึกพิมพ์ตามแรงตึงผิวได้
   2. จำแนกวัสดุใช้พิมพ์ตามพลังงานผิวได้
   3. อธิบายการติดหมึกพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์ได้