โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของ LOM ที่ 3  
 
โครงสร้าง   การนำค่าแรงตึงผิววิกฤตของหมึกพิมพ์ไปใช้ในการพิมพ์พลาสติก
เรื่องที่ 1   การหาพลังงานผิวของพลาสติกจากแรงตึงผิววิกฤตด้วยปากกาดายน์
เรื่องที่ 2   การประเมินผลการติดหมึกพิมพ์บนพลาสติก

  วัตถุประสงค์
   เมื่อศึกษา LOM ที่ 3 แล้ว ผู้เรียนสามารถ
   1. บอกลักษณะปากกาดายน์และการใช้งานได้
   2. หาพลังงานผิวของพลาสติกจากแรงตึงผิววิกฤตด้วยปากกาดายน์ได้
   3. ประเมินผลการติดหมึกพิมพ์บนพลาสติกจากการทดสอบด้วยปากกาดายน์ได้