เรื่องที่ 1.1.1 บทบาทของการตลาดในปัจจุบัน

          องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นที่รู้จักและทราบกันดีอยู่แล้วนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการวางแผน
การบริหารและปฏิบัติการที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร          ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทและมีความผสมผสาน
อย่างดียิ่งแต่บทบาทที่นำเด่นขององค์กรเหล่านี้คือการตลาด        และมีการใช้การตลาดเป็นแรงผลักเคลื่อนองค์กร
กล่าวคือ  องค์กรเหล่านี้มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า  เรียนรู้และใกล้ชิดกับลูกค้าตลอดเวลา  มีการนำเสนอ
สินค้า/บริการอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าจนลูกค้าเกิดความจงรักภักดีใน
ระยะยาว         ตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้ได้แก่    บริษัทโค้ก    เป๊บซี่       พี แอนด์ จี      ยูนิลีเวอร์     สหพัฒนพิบูลย์  
วอลท์ดิสนีย์  3 เอ็ม  ไมโครซอฟ์ท ฯลฯ     องค์กรเหล่านี้พยายามให้บุคลากรและทุกฝ่ายในองค์กรมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นนักการตลาด     หรือผู้ให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

ความสำคัญของการตลาด (The Importance of Marketing)

          การตลาดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันมีความสำคัญยิ่ง  ธุรกิจหรือองค์กรทุกแห่งต้องมีฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย
ซึ่งจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาด           วางแผนและปฏิบัติการหรือดำเนินงานด้านการตลาด
เพื่อเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า     และตลาดเป้าหมายของตนเองโดยใช้เครื่องมือ    และทรัพยากรต่าง ๆ ของ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด       ความสำคัญของการตลาดในธุรกิจแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะของธุรกิจดังนี้   

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Markets)

          ตลาดประเภทนี้ผู้ซื้อจะกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป   กิจการจะเสนอสินค้าหรือบริการในวงกว้างและจำนวนมาก ๆ 
ตัวอย่างเช่น  สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป    สบู่    ผงซักฟอกของสินค้า    เครื่องดื่มน้ำอัดลม   ล้วนแต่ต้องใช้เวลา
และความอุตสาหะเพื่อจะพัฒนาภาพลักษณ์ในตรายี่ห้อของสินค้า   โดยเริ่มตั้งแต่การมีตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน
และวิเคราะห์ว่าจะเสนอสินค้า/บริการอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนี้       ตลอดจนสื่อสาร
ให้ทราบถึงตำแหน่งของตรายี่ห้อ     จุดแข็งของตรายี่ห้อของสินค้าประเภทนี้ขึ้นกับการพัฒนา        และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี   และมีลักษณะรูปแบบตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ ในการบริหารตลาดสินค้าอุปโภคและ
บริโภคนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ   รูปร่าง    ลักษณะ   ระดับคุณภาพ    การครอบคลุมตลาดและค่าใช้จ่ายด้าน
การส่งเสริมการตลาดว่าจะสามารถทำให้ตรายี่ห้อสินค้าของเราอยู่ในลำดับต้น ๆ ได้อย่างไร

ตลาดธุรกิจ (Business Market)


          กิจการมีการขายสินค้าธุรกิจและบริการแก่ลูกค้าเพื่อนำสินค้าไปขายต่อหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตต่อ
ส่วนมากจะขายและสื่อสารโดยใช้พนักงานขายที่ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์มาแล้ว    ซึ่งพนักงานขายต้อง
พยายามอธิบายและสื่อข่าวสาร       หรือสาธิตเพื่อให้ผู้ซื้อเห็นคุณค่าว่าสินค้าดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในแง่การทำ
กำไรเชิงธุรกิจแก่ผู้ซื้อได้อย่างไร    การตลาดสำหรับธุรกิจประเภทนี้แม้ว่าจะมีการใช้โฆษณาเพื่อเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดแล้วก็ตาม  แต่บทบาทที่สำคัญยิ่งคือการใช้พนักงานขาย   การตั้งราคา  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
กิจการ    ตลอดจนคุณภาพสินค้าและการบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า

ตลาดโลก (Global Market)


          กิจการที่มีการเสนอสินค้าสู่ตลาดโลกนั้นต้องเผชิญกับการตัดสินใจและความท้าทายต่อกระแสการเปลี่ยน
แปลงของโลกตลอดเวลา    โดยต้องทำการตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตลาดประเทศใด      ด้วยรูปแบบหรือวิธีการอย่างไร
เช่นการส่งออก   การเป็นหุ้นส่วน   หรือลงทุนโดยตรงในประเทศนั้น ๆ องค์กรต้องตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
สินค้าและการสื่อสารกับตลาดในแต่ละประเทศอย่างไร        และกิจการต้องเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ    ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม   กระแสการคุกคามของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่จะเข้าตลาด

ตลาดองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร (Nonprofit Organization Market)

         
องค์กรเหล่านี้ได้แก่  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล  กิจการมักจะเสนอขาย
แก่หน่วยงานเหล่านี้โดยวิธีการประมูล      ซึ่งต้องเสนอราคาอย่างระมัดระวังเนื่องจากมักมีคู่แข่งขันร่วมในการเสนอ
ราคาด้วย       ขณะเดียวกันการเสนอสินค้าต้องคำนึงถึงคุณภาพ       และข้อกำหนดคุณสมบัติตามที่หน่วยงานนั้น ๆ 
ต้องการ