หน่วยที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ตอนที่ 3.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ