หน่วยที่ 4 การจัดการผลิตภัณฑ์

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ตอนที่ 4.3 การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์