เรื่องที่ 4.1.1 ความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของผลิตภัณฑ์
          ผลิตภัณฑ์ของกิจการใด ๆ เป็นที่มาของรายได้ให้กับกิจการนั้น ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจ / กิจการจะไม่
สามารถอยู่รอดได้  ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ขาย / นำเสนอสู่ตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้น    ก่อนสำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดธุรกิจ / กิจการควรที่จะได้สำรวจให้ทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้
บริโภคต้องการให้ได้เสียก่อน   ถ้าหากธุรกิจ / กิจการใดนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าแรก ธุรกิจ / กิจการนั้น ๆ ก็มี
โอกาสที่จะเป็นผู้นำตลาดได้     นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียังทำให้ธุรกิจ / กิจการนั้น ๆ มีภาพลักษณ์
ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคอีกด้วย
          เมื่อพิจารณาโดยรอบจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจะช่วย
ยกมาตรฐานการครองชีพแก่ผู้บริโภคได้       และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอของธุรกิจจะช่วยให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคและนำความเจริญสู่เศรษฐกิจ

ความหมายของผลิตภัณฑ์
          ดร.ฟิลิปป์ คอตเลอร์ (Kotler, 2000 p. 394) ปรมาจารย์ทางการตลาด   ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ว่า
 "ผลิตภัณฑ์       หมายถึงอะไรก็ได้ที่สามารถนำเนอขายสู่ตลาด       เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค"
เมื่อศึกษาแนวคิดทางการตลาด    พบว่า   การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค   หมายรวมทั้งความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพ  (ตัวผลิตภัณฑ์)        จิตวิทยา  (ความเชื่อมั่น,  ภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) และสังคมวิทยา (การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ฯลฯ) ที่ผู้บริโภคได้รับหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์

          ดังนั้น   ความหมายที่แท้จริงของคำว่า   ผลิตภัณฑ์  จึงหมายถึง  สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับไม่ใช่สิ่งที่ผู้ขายได้ขายไป
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า    ผลิตภัณฑ์    หมายรวมถึง   สิ่งที่จับต้องได้ (ตัวผลิตภัณฑ์)    บริการ    ประสบการณ์ 
เหตุการณ์   บุคคล    สถานที่   องค์กร    ข้อมูล    และแนวความคิด (Kotler, 2000 p. 394)