เรื่องที่ 4.1.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์

อาจจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ต่าง ๆ กัน   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก   ดังนี้
          1.  เกณฑ์อายุใช้งาน แบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ
               -  ผลิตภัณฑ์คงทน (Durable goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน     ผู้บริโภคจึงมักต้องการ
                  บริการเพิ่มเติม   เช่น   การรับประกันสินค้า  เป็นต้น
               -  ผลิตภัณฑ์ไม่คงทน (nondurable goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น   ต้องซื้อบ่อย ๆ
          2.  เกณฑ์ทางกายภาพ แบ่งผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท  คือ
               -  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible goods) อาจจะเป็นสินค้าที่คงทนหรือไม่คงทนก็ได้
               -  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible goods)  ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องการการควบคุมคุณภาพเป็น
                  พิเศษ    และต้องสร้างความเชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
          3.  เกณฑ์ผู้ใช้ แบ่งผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ผู้ใช้ได้ 3 ประเภท  ดังนี้
               3.1  ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม (Agricultural goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม
               3.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial goods)    เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม    ซื้อเพื่อนำไป
                  ผลิตต่อ    แบ่งได้เป็น
                         (1)  วัตถุดิบ (Materials)   หมายถึง    วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
                         (2)  สินค้าคงทน (Capitalism) เป็นสินค้าคงทน
                         (3)  อยู่ในส่วนของการผลิต  เช่น  ตัวอาคาร  โรงงาน  อุปกรณ์เครื่องจักร  เป็นต้น
                         (4)  อะไหล่และบริการเสริม (Supplied and services)  เป็นวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานสั้น
                                และบริการ      เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้   เช่น   การดูแลรักษา   ซ่อมแซมอุปกรณ์  ฯลฯ
               3.3  ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer goods) ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพื่อบริโภค / ใช้เอง  แบ่งได้เป็น 4 
                  ประเภท คือ
                         (1)  สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience goods) เป็นสินค้าที่ใช้บ่อย  ราคาไม่แพง จึงไม่ต้องใช้ความ
                               พยายามมากในการซื้อ
                         (2)  สินค้าเลือกซื้อ (Shopping goods)         เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการเลือกสรรก่อนซื้อ       จึงมัก
                               เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ราคาและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
                         (3)  สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty goods) เป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่ผู้บริโภคเจาะจงซื้อ เช่น  ยี่ห้อนี้ 
                               คุณสมบัติอย่างนี้ เป็นต้น
                         (4)  สินค้าไม่อยากซื้อ  (Unsought goods)    เป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคไม่รู้จัก        และไม่คิดที่จะซื้อ
                               จนกระทั่งได้รู้จักและเห็นโฆษณา  เช่น  พจนานุกรม  ประกันชีวิต