เรื่องที่ 4.2.2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

          การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการพัฒนาเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย   ประกอบด้วย 3 ส่วน   คือ
          1.  ขนาด โครงสร้าง   พฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย
          2.  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านตำแหน่งผลิตภัณฑ์   ราคา   การจัดจำหน่าย   และการส่งเสริม
               การตลาด
          3.  ยอดขายและกำไรตามเป้าหมายในระยะยาว

การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ

          เป็นการวิเคราะห์ว่า      แนวคิดใหม่ที่ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภคเป้าหมายในขั้นตอนที่  4  มาแล้ว
จะสามารถทำกำไรให้กิจการได้มากน้อยเพียงใด   ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ควรมีจำนวนเท่าใด ต้นทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร     รวมถึงมีการวางแผนส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย
          เมื่อผลวิเคราะห์ปรากฏว่า  ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถทำกำไรให้กับกิจการได้แล้ว  จึงนำแนวคิดที่ว่านี้
ทดสอบการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนต่อไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

          เป็นขั้นตอนที่กิจการต้องผลิตแนวคิดใหม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีตัวตนจำนวนหนึ่ง       เพื่อทำการ
ทดสอบความต้องการของผู้บริโภคอีกครั้งว่าแนวคิดที่เคยนำเสนอกับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจริง ๆ     ที่มีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างจากที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่อย่างไร   หลายครั้งที่แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบครั้งแรกกับ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจริงในความรู้สึกของผู้บริโภคแตกต่างกัน   อาจมีปัญหาในการใช้งานหรืออาจ
มีรูปร่าง  รส   กลิ่น   สีแตกต่างจากที่ผู้บริโภคเคยคิดไว้การตรวจสอบความพึงพอใจจากผู้บริโภคอีกครั้ง จะทำ
ให้กิจการมั่นใจยิ่งขึ้นว่า   ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอสู่ตลาดจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค