เรื่องที่ 7.1.4 สื่อที่ใช้ในการโฆษณา

สื่อโฆษณา (Advertising Media) เป็นสิ่งที่นำข่าวสารทางการตลาดจากผู้ขายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อที่เป็นที่นิยม ได้แก่

 1. สื่อโทรทัศน์ (TV Advertising) เป็นสื่อที่มีทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว สามารถใช้สร้างสรรค์และลูกเล่น
  โฆษณาได้มาก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางทั่วประเทศกว่า 90% ของครัวเรือนมีเครื่องรับโทรทัศน์
  ต้นทุนเฉลี่ยคนดูต่ำที่สุด และสามารถดึงดูดคนดูให้ดูโฆษณาได้ตลอดเวลา     สื่อโทรทัศน์มีข้อเสียได้แก่
  ต้นทุนในแง่ตัวเงินที่ต้องจ่ายสูงสุด การแข่งขันจากโทรทัศน์ช่องต่างๆ และเคเบิลทีวี ทำให้การวางแผน
  โฆษณายากขึ้น และอิทธิพลของรีโมทคอนโทรลทำให้ประสิทธิภาพของการโฆษณาน้อยลง
 2. สื่อวิทยุ (Radio Advertising) สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้สะดวก    ฟังได้ทั้งในรถ   บ้าน    ที่ทำงาน 
  ไม่รบกวนสมาธิมาก คนติดรายการเหมือนสิ่งเสพติด  เช่น   วัยรุ่นติดดีเจ     ผู้ใหญ่ติดรายการข่าววิทยุ
  มีการโต้ตอบสร้างกิจกรรมร่วมกันคนฟังได้ สร้างการตอบสนองได้       ต้นทุนต่ำ    และกำหนดพื้นที่ได้
  ตามต้องการ ส่วนข้อเสียของสื่อวิทย ได้แก่         สามารถนำเสนอได้เฉพาะเสียงต้องสร้างจินตนาการ
  ไม่เหมาะกับการนำเสนอที่ต้องเห็นภาพและการเคลื่อนไหว ให้ความถี่สูงแต่การเข้าถึงต่ำ     มีจำนวน
  สถานีมากผู้ฟังแต่ละรายการมีลักษณะเป็นส่วนตัว ครอบคลุมพื้นที่จำกัด และติดตามได้ยาก
 3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper Advertising) มีความยืดหยุ่นสูงเปลี่ยนแปลงชิ้นงานโฆษณาได้บ่อยๆ
  เข้าถึงโดยเฉพาะฉบับที่ยอดจำหน่ายสูง        ให้รายละเอียดของโฆษณาได้มาก พื้นที่กว้าง และมี
  ความน่าเชื่อถือสูง เช่น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ส่วนข้อเสียของหนังสือพิมพ์ ได้แก่ 
  อายุสั้นเพียง 1 วัน และสีสันไม่สวยงามเท่านิตยสารกระดาษพิมพ์ไม่ดี
 4. นิตยสาร (Magazine) มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น นิตยสารผู้หญิง นิตยสารผู้ชาย นิตยสารเกี่ยวกับ
  รถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียง สุขภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีอายุยาว 7-30 วัน เก็บไว้อ้างอิงได้ 
  คุณภาพการพิมพ์ดี สีสันสวยงาม กระดาษดี และมีการหมุนเวียนกันอ่านสูง ข้อเสียของนิตยสาร คือ 
  เข้าถึงเฉพาะกลุ่ม ไม่ยืดหยุ่น ใช้เวลาซื้อสื่อล่วงหน้านานนับเดือน และไม่สามารถเลือกตำแหน่งได้
  ยกเว้นตำแหน่งสำคัญ เช่น ปกหน้า ปกหลัง
 5. ไปรษณีย์ (Direct Mail) สามารถเลือกลุ่มเป้าหมายได้ มีลักษณะเป็นส่วนตัว และไม่ต้องแข่งขันกับ
  โฆษณาอื่นๆ ข้อเสียของไปรษณีย์ คือ มักจะถูกโยนทิ้งโดยไม่เปิดออกดู
 6. ป้ายโฆษณา (Outdoor) มีต้นทุนต่ำ และสร้างความถี่ได้ดีกับคนที่ใช้เส้นทางเดิม แต่มีข้อเสีย ได้แก่
  ข้อความบนป้ายมีจำนวนข้อความจำกัด มีข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์ เลือกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
  และมีปัญหาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม