หน้าแรก :: Home
 
     
 
 


*** LINK การปฐมนิเทศการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีการปฐมนิเทศจริงในวันที่กำหนดเท่านั้น
***

e-Orientation ตารางการปฐมนิเทศการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2554
มิถุนายน 2554
วันปฐมนิเทศการศึกษา
Download Download เอกสารประกอบ
กระดานสนทนาปฐมนิเทศการศึกษา
เสาร์ที่ 11 และ อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศชุดวิชา

บางเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

 
กำหนดการปฐมนิเทศการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-orientation)
ชุดวิชา  51799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางกระดานสนทนาปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554
ทาง http://www.stou.ac.th/stouonline/Orientation/

วัน/เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554
เวลา 8.30-8.45 น.
เข้าลงลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ลงทะเบียน

เวลา 9.00-9.50 น.

พิธีเปิดและปฐมนิเทศชุดวิชาฯ
โดย ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ
(รศ.ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี)
ใช้ powerPoint ดร.บุญทิพย์ ชุดที่ 1 กำหนดการ
e-orientation และ ชุดที่ 2 ปฐมนิเทศทางอินเทอร์เน็ต
เวลา 9.50-10.00 น. พัก บริหารร่างกายตามตัวอย่าง

 

เวลา 10.00-12.00 น.

การผลิตรายการและออกอากาศบน Web casting
โดย  หัวหน้าศูนย์ผลิตฯ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
(รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์..)

ใช้ PowerPoint ดร.ชลาภรณ์ ชุดที่ 3 และชุดที่  4 ตามลำดับ

เวลา 12.00-13.00 น.

พัก

 

เวลา 13.00-15.00 น.

การเขียนบทวิทยุให้ความรู้ทางสุขภาพ
โดย รศ.ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี  

ใช้ PowerPoint ดร.บุญทิพย์ ชุดที่ 5 การเขียนบทวิทยุ ปชส และชุดที่ 8 รายนามนักศึกษาทำรายการวิทยุ

 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน  2553
เวลา 8.30-8.45 น.

ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันเสาร์หลังสิ้นสุดการบรรยาย
เวลา 9.00-9.30 น.

แนะนำการศึกษาดูงานในต่างประเทศและในประเทศ
โดย รศ.ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี  

ใช้เอกสาร 7 กิจกรรมการศึกษาดูงาน

เวลา 9.30-10.15 น.

เตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานประเทศสหรัฐ 
โดย   ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
        ผศ.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

ใช้ PowerPoint ดร.อารี การเตรียมความพร้อมศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา

เวลา 10.15-10.30 น.

พัก  บริหารร่างกายตามตัวอย่าง

ใช้ PowerPoint การบริหารร่างกาย

เวลา 10.30-11.15 น เตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน 
โดย รศ. ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ใช้ PowerPoint ดร.สมใจ

เวลา 11.15-12.00 น

การศึกษาดูงานในประเทศ
โดย  รศ.ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี

ใช้ PowerPoint ดร.บุญทิพย์ ชุดที่ 3

 เวลา 12.00-12.30 น กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ ประเมินผล และปิดการปฐมนิเทศ
โดย ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ
(รศ.ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี)
ใช้เอกสารชุดที่ 9 กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ และชุดที่ 10 แบบประเมินผล
 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา