... ...

ขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ปีการศึกษา 1/2564

ตามนโยบายของกระทรวง อว. และรัฐบาล ร่วมกับ มสธ.

...


การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

นักศึกษาสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ปีการศึกษา 1/2564
ตามนโยบายของกระทรวง อว. และรัฐบาล ร่วมกับ มสธ. มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัย ฯ รายละเอียดและข้อตกลง

นักศึกษาสามารถ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะขอรับสิทธิ์จะต้อง

1) ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2) มีหมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

นักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ https://covidrefund.stou.ac.th โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้

1) กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้อย่างครบถ้วน
2) แนบไฟล์เอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นามสกุล .pdf, .jpg, .jpeg, และ .png เท่านั้น)
3) กรอกหมายเลขพร้อมเพย์ นักศึกษาจะต้องนำหมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษามากรอกในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ด้วย ทั้งนี้แนะนำให้นักศึกษาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขพร้อมเพย์กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

• ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
... ...

ขั้นตอนที่ 3 การรับเงินคืน

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินส่วนที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนก่อนร้อยละ 20 ภายใน 15 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารแนบให้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาตามที่กรอกในขั้นตอนที่ 2 สำหรับส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนอีกร้อยละ 30 จะคืนให้กับนักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว


ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

• ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา เป็นลำดับขั้น ดังนี้
ส่วนที่ 1 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท ให้ลดอัตราส่วนลดร้อยละ 50 โดยรัฐบาลสนับสนุนในอัตราร้อยละ 30 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนในอัตราร้อยละ 20
ส่วนที่ 2 นักศึกษาที่ชำระค่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ลดเพิ่มในอัตราร้อยละ 30 โดยรัฐบาลสนับสนุนในอัตราร้อยละ 18 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนในอัตราร้อยละ 12
ส่วนที่ 3 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป ให้ลดเพิ่มในอัตราส่วนลด 10 โดยรัฐบาลสนับสนุนในอัตราร้อยละ 6 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนในอัตราร้อยละ 4

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยจะคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาในส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนภายใน 15 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารแนบให้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
• ส่วนลดค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นลำดับขั้น ดังนี้
ส่วนที่ 1 นักศึกษาที่ชำระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่เกิน 1,000 บาท ให้ลดในอัตราร้อยละ 20
ส่วนที่ 2 นักศึกษาที่ชำระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตั้งแต่ 1,001 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ให้ลดเพิ่มในอัตราร้อยละ 15
ส่วนที่ 3 นักศึกษาที่ชำระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตั้งแต่ 3,001 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ลดเพิ่มในอัตราร้อยละ 10
ส่วนที่ 4 นักศึกษาที่ชำระค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป ให้ลดเพิ่มในอัตราร้อยละ 5

หมายเหตุ : ส่วนลดค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจะได้รับจากในส่วนของมหาวิทยาลัยสนับสนุนเท่านั้น

ข้อกำหนดของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุน

1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ที่มีเลขที่บัตรประชาชนนำหน้าด้วยเลข 0
2. ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2564 ทั้งนี้ ไม่รวมนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ
3. หากลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต้องเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดเพียงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวเท่านั้น
4. หากศึกษาในหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น
5. ยืนยันขอรับสิทธิ์ในระบบขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. ยินยอมส่งมอบหลักฐานที่กำหนดในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการขอเบิกจ่ายจากภาครัฐ

ช่วงเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

• หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ลดหย่อนใด ๆจากการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางการคืนเงิน

• มหาวิทยาลัยจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น (เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้หน่วยงานรัฐ)
• มหาวิทยาลัยไม่สามารถคืนผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ของบุคคลอื่นได้
• นักศึกษาจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันสิทธิ์
• หากนักศึกษาไม่ได้ใช้งานพร้อมเพย์ (PromptPay) มานานเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด จึงขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

ช่องทางระบบตอบคำถามและแจ้งปัญหา

ระดับปริญญาตรี
2. Facebook : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. Facebook : STOU Callcenter
4. E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง ดังนั้นขอให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้แจ้งช่องทางข้างต้นภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

วิธีลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)


คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
1.1 คำถาม ทำไมนักศึกษาถึงต้องใช้บัญชีพร้อมเพย์ในการรับส่วนลดเงินคืน
> คำตอบ ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องส่งหลักฐานให้กับภาครัฐว่าได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ และการรับเงินครั้งนี้เป็นการรับเงินจากภาครัฐ
1.2 คำถาม บัญชีพร้อมเพย์ สามารถผูกกับบัญชีธนาคารอะไรได้บ้าง
> คำตอบ บัญชีพร้อมเพย์สามารถผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่นักศึกษาสะดวก แต่มีเงื่อนไขในการรับเงินว่าจะต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่มีช่องทางให้บริการสำหรับการผูกบัญชีหลายวิธี ได้แก่ เว็บไซต์ โมบายแบงก์กิ้ง, อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, ตู้เอทีเอ็ม หรือ สายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
1.3 คำถาม ขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์ มีวิธีการอย่างไร
> คำตอบ นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละธนาคารได้จากลิงก์นี้ https://www.bot.or.th/covid19/content/public/Pages/promptpay.aspx
2. เงินส่วนลดที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
2.1 คำถาม ถ้าไม่ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ในระบบ จะได้เงินส่วนลดคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่
> คำตอบ ไม่ได้รับเงินส่วนลดเงินคืนโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะต้องยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับส่วนลดเงินคืนจากภาครัฐดังกล่าว หากนักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่เลือกไม่รับเงินช่วยเหลือนี้ก็ได้
2.2 คำถาม ทำไมมหาวิทยาลัยมีการกำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียนขอยืนยันสิทธิ์
> คำตอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับสิทธิ์ให้กับรัฐบาลเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยรัฐบาลมีการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนในการดำเนินการ ทำให้มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว
3. ใบเสร็จ
3.1 คำถาม กรณียังไม่ได้ใบเสร็จที่มหาวิทยาลัยออกให้
> คำตอบ ให้เลือกในช่องใบเสร็จรับเงินว่า "ไม่ได้รับ" และไม่ต้องแนบหลักฐาน
3.2 คำถาม กรณีได้รับใบเสร็จแล้ว แต่ใบเสร็จหาย
> คำตอบ ในช่องใบเสร็จรับเงิน ให้นักศึกษาเลือก "ได้รับ ไม่มีหลักฐาน" และไม่ต้องแนบหลักฐาน