Video Clip ด้านการเกษตร

เรื่อง: การขยายพันธุ์กล้วย
โดย: วิเชียร เนียมจ้อย เกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี