Video Clip ด้านสุขภาพพลานามัย

เรื่อง: ลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย: พ.ท.สุวรรณ ชูลิกรณ์ ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี