คลิกที่นี้

คลิกที่นี้
คลิกที่นี้

คลิกที่นี้

คลิกที่นี้

  มาตรฐานการฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดหลักสูตร Inhouse Training ให้กับหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล 2554 (ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2504 7721, 0 2504 7716 -17 โทรสาร 0 2503 3558)
ลำดับที่
หลักสูตรฝึกอบรม
รุ่นที่
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
1
การจัดการเอกสารสำนักงาน
3
มีนาคม - เมษายน 2554
1,100
2
การจัดการเอกสารสำนักงาน
4
กรกฏาคม - สิงหาคม 2554
1,100

ลำดับที่
หลักสูตรฝึกอบรม
รุ่นที่
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
วันสุดท้ายของการ
ชำระค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้าที่ได้รับ
ส่วนลด 300 บาท
ค่าลงทะเบียน
หลังการหัก
ส่วนลดแล้ว
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 2554
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2554
1
ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ
13
8-10 ก.พ.54
3,800
28 ม.ค.54
3,500
2
กลยุทธ์การพูดจูงใจให้สัมฤทธิผล
2
22 ก.พ.54
1,800
11 ก.พ.54
1,500
3
Competency กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร
9
23-24 ก.พ.54
3,800
14 ก.พ.54
3,500
4
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
105
21-23 ก.พ.54
3,800
10 ก.พ.54
3,500
*5
การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
28 ก.พ.-1 มี.ค.54 
 2,800
 17 ก.พ.54
 2,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2554
1
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
22
2-4 มี.ค.54
3,300
21 ก.พ.54
3,000
2
ศิลปะการพูดในงานบริการ
21
13 มี.ค.54
1,800
22 ก.พ.54
1,500
3
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1(กรุณานำเครื่องคำนวนแบบวิทยาศาสตร์มาด้วย)
59
14-18 มี.ค.54
5,800
3 มี.ค.54
5,500
4
การประเมินแผนงานและโครงการ (ผู้เข้าอบรมกรุณานำแผนงานและโครงการมาด้วย)
13
16-18 มี.ค.54
3,300
7 มี.ค.54
3,000
5
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)
9
21-23 มี.ค.54
3,300
10 มี.ค.54
3,000
6
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
106
28-30 มี.ค.54
3,800
17 มี.ค.54
3,500
*7
การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน
1
30 มี.ค.-1เม.ย.54
3,300
21 มี.ค.54
3,000
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน 2554
1
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย
12
19-20 เม.ย.54
2,300
8 เม.ย.54
2,000
2
กลยุทธ์การพูดจูงใจให้สัมฤทธิผล
2
26 เม.ย.54
1,800
15 เม.ย.54
1,500
*3
กลยุทธ์การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
1
26-27 เม.ย.54
3,300
15 เม.ย.54
3,000
4
การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ 
2
27-29 เม.ย.54
3,800
18 เม.ย.54
3,500
5
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 
107
27-29 เม.ย.54
3,800
18 เม.ย.54
3,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤษภาคม 2554
*1
เทคนิคการดำเนินรายการและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
1
7-8 พ.ค.54
3,800
28 เม.ย.54
3,500
2
กลยุทธ์การบริหารจัดการฝึกอบรม
2
10-12 พ.ค.54
3,800
29 เม.ย.54
3,500
3
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
27
21-22 พ.ค.54
3,300
12 พ.ค.54
3,000
4
ศิลปะการพูดในงานฝึกอบรม
4
22 พ.ค.54
1,800
12 พ.ค.54
1,500
5
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
108
23-25 พ.ค.54
3,800
12 พ.ค..54
3,500
6
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1(กรุณานำเครื่องคำนวนแบบวิทยาศาสตร์มาด้วย)
60
23-27 พ.ค.54
5,800
12 พ.ค..54
5,500
7
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
25-27 พ.ค.54
3,900
16 พ.ค..54
3,600
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมิถุนายน 2554
1
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
23
1-3 มิ.ย.54
3,300
23 พ.ค.54
3,000
2
กลยุทธ์การเป็นผู้นำในงานบริการ
2
7-8 มิ.ย.54
2,800
27 พ.ค.54
2,500
3
เทคนิคการออกแบบการวิจัย
7
8-10 มิ.ย.54
3,300
30 พ.ค.54
3,000
4
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
109
20-22 มิ.ย.54
3,800
9 มิ.ย.54
3,500
*5
กลยุทธ์การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
1
23-24 มิ.ย.54
3,800
8 มิ.ย.54
3,500
6
เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
23
27-29 มิ.ย.54
3,300
16 มิ.ย.54
3,000
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกรกฎาคม 2554
*1
การสร้างสรรค์การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
1
1-3 ก.ค.54
4,300
22 มิ.ย.54
4,000
*2
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
1
2-3,9-10 ก.ค.54
5,800
22 มิ.ย.54
5,500
3
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
28
2-3 ก.ค.54
3,300
23 มิ.ย.54
3,000
4
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1(กรุณานำเครื่องคำนวนแบบวิทยาศาสตร์มาด้วย)
61
4-8 ก.ค.54
5,800
23 มิ.ย.54
5,500
5
การประเมินการปฏิบัติงาน
14
11-13 ก.ค.54
3,300
30 มิ.ย.54
3,000
6
เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
4
18-22 ก.ค.54
4,800
7 ก.ค. 54
4,500
7
การประเมินแผนงานและโครงการ (ผู้เข้าอบรมกรุณานำแผนงานและโครงการมาด้วย)
14
20-22 ก.ค.54
3,300
11 ก.ค. 54
3,000
8
การสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
7
20-22 ก.ค.54
3,300
11 ก.ค. 54
3,000
9
การจัดการสำนักงานยุคใหม่
29
25-28 ก.ค.54
3,800
14 ก.ค. 54
3,500
10
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
110
25-27 ก.ค.54
3,800
14 ก.ค. 54
3,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนสิงหาคม 2554
1
วิทยากรมืออาชีพ
2
2-4 ส.ค.54
4,300
22 ก.ค.54
4,000
2
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)
10
3-5 ส.ค.54
3,300
25 ก.ค.54
3,000
3
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
24
8-10 ส.ค.54
3,300
28 ก.ค.54
3,000
4
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
111
17-19 ส.ค.54
3,800
8 ส.ค.54
3,500
5
ครบเครื่องเรื่องประชาสัมพันธ์
3
22-24 ส.ค.54
3,600
11 ส.ค.54
3,300
6
กลยุทธ์การพัฒนานักวิจัย  
6
22-26 ส.ค.54
4,800
11 ส.ค.54
4,500
7
เลขานุการมืออาชีพ  
5
17-19 ส.ค.54
3,800
8 ส.ค.54
3,500
8
การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน 
2
22-24 ส.ค.54
3,300
11 ส.ค.54
3,000
9
การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
9
29-31 ส.ค.54
3,300
18 ส.ค.54
3,000
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกันยายน 2554
1
การประเมินการปฏิบัติงาน
15
5-7 ก.ย.54
3,300
25 ส.ค.54
3,000
2
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
29
10-11 ก.ย.54
3,300
1 ก.ย. 54
3,000
3
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 (กรุณานำเครื่องคำนวนแบบวิทยาศาสตร์มาด้วย)
62
12-16 ก.ย.54
5,800
1 ก.ย. 54
5,500
4
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
112
21-23 ก.ย.54
3,800
12 ก.ย. 54
3,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนตุลาคม 2554
1
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
17
4-5 ต.ค.54
2,300
23 ก.ย.54
2,000
2
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 
25
19-21 ต.ค.54
3,300
10 ต.ค. 54
3,000
3
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  
113
26-28 ต.ค.54
3,800
17 ต.ค. 54
3,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤศจิกายน 2554
1
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
30
12-13 พ.ย.54
3,300
3 พ.ย.54
3,000
2
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1(กรุณานำเครื่องคำนวนแบบวิทยาศาสตร์มาด้วย)
63
14-18 พ.ย.54
5,800
3 พ.ย.54
5,500
3
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  
114
21-23 พ.ย.54
3,800
10 พ.ย.54
3,500
หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2554
1
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
115
19-21 ธ.ค.54
3,800
8 ธ.ค.54
3,500
* หลักสูตรใหม่

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับผู้เดินทางจากต่างจังหวัด กรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม
ท่านสามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ทั้งนี้จะไม่รวมถึงค่าเดินทาง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาติดต่อ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมล่วงหน้า ก่อนสำรองตั๋วเดินทาง

กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7715-17, 08 7100 1800
โทรสาร 0 2503 3558
Website : www.stou.ac.th, E-mail : ceoffice@stou.ac.th


Up