กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 2,3
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7720-21
โทรสาร 0 2503 3558
E-mail : stouodm@gmail.com