อธิบายชุดวิชา

10201 ประวัติศาสตร์ไทย (6 หน่วยกิต)
Thai History
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของไทยในประวัติศาสตร์และการก่อตัวเป็นสังคม รัฐและอาณาจักร สภาพสังคม
การเมือง และวัฒนธรรมในแต่ละสมัย
          3. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับต่างประเทศของไทยทั้งภายในเอเชียและภายนอก และการปรับ
ประเทศเมื่อต้องเผชิญกับอิทธิพลตะวันตก
          4. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักฐานและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย อารยธรรมดั้งเดิม จุดเริ่มต้นของคนไทยในประวัติศาสตร์ การก่อตัวของ
สังคม รัฐ และอาณาจักร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละสมัย สภาพการเมืองภายใน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ทั้งภายในและภายนอกเอเชีย การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเก่าสู่สังคมใหม่ การเผชิญอิทธิพลตะวันตก การปฏิรูปในต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 25 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การดำเนินนโยบายต่างประเทศ ปัญหาการเมือง การปกครองและสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมร่วมสมัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...