อธิบายชุดวิชา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Introduction to Information Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง องค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศ
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานสารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ องค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายสำคัญในงานสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...