อธิบายชุดวิชา

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Introduction to Research in Information Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นในการวิจัย
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยทาง สารสนเทศศาสตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติเบื้องต้นในการวิจัย การดำเนินการ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การเขียนโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยทาง สารสนเทศศาสตร์จริยธรรม
ของนักวิจัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...