อธิบายชุดวิชา

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์สารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์สารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์สารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การทำรายการ การทำสาระสังเขป
และดรรชนี การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์สารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...