อธิบายชุดวิชา

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Management of Information Organizations
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและระบบการจัดการ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการองค์การสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญในการจัดการองค์การ สารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารและจัดการองค์การ หลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ หน้าที่ของการจัดการ กระบวนการ
จัดการองค์การสารสนเทศ สภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญในการจัดการองค์การสารสนเทศ โครงสร้างองค์การ การวางแผน การจัด
การทรัพยากรด้านต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...