อธิบายชุดวิชา

13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน (6 หน่วยกิต)
Financial and Operation Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน้าที่ทางการเงินกับหน้าที่อื่น ๆ และนโยบายทั่วไปขององค์การ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงาน
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดการการเงิน การจัดการการดำเนินงาน และงานอื่นๆ ในองค์การ
คำอธิบายชุดวิชา
          หน้าที่ บทบาท และความสำคัญของการจัดการการเงิน การวางแผนทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ โครงสร้างทาง การเงินและ
โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการผลิตและการให้บริการ การวางแผนการดำเนิน
งานและการควบคุมองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์ ความต้องการ การเลือกทาเลที่ตั้ง
การวางแผนกระบวนการผลิตและการให้บริการ การจัดการโครงการ การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการให้
บริการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...