อธิบายชุดวิชา

13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ (6 หน่วยกิต)
Special Information
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและเครือข่ายการบริการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
คำอธิบายชุดวิชา
          ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษการจัดหา
จัดเก็บ บริการและสงวนรักษา องค์การและเครือข่ายการบริการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...