อธิบายชุดวิชา

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมสำคัญและทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญและขอบเขตของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมสำคัญและทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...