อธิบายชุดวิชา

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Introduction to Information Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล หลักการทางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การคัดเลือกและการจัด
หาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการบุคลากร งบประมาณ การประเมิน การใช้เทคโนโลยีในงาน
สารสนเทศ ลักษณะ ความสามารถและข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...