อธิบายชุดวิชา

13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)
Management of Local Information Resources
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศท้องถิ่น
คำอธิบายชุดวิชา
          ประเภทและลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หลักการจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่น การรวบรวม จัดหา วิเคราะห์และจัดระบบ สงวนรักษา บริการและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ
องค์การและเครือข่ายด้านทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...