อธิบายชุดวิชา

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (6 หน่วยกิต)
Principles of Advertising and Public Relations
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบ และกระบวนการในการทางานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          4. เพื่อให้มีความเข้าใจความสำคัญของการใช้งานวิจัยเพื่อการทางานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          5. เพื่อให้มีความรู้เรื่องจริยธรรมวิชาชีพด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ประวัติและ
พัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บทบาทอิทธิพลและความรับผิดชอบของการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์
ต่อสังคม องค์ประกอบของการโฆษณา องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของงานวิจัย ต่องานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์และจริยธรรมวิชาชีพด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...