อธิบายชุดวิชา

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Massage Design for Communication Arts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการสร้างสรรค์และออกแบบสาร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางสุนทรียศาสตร์ในการสื่อความหมาย
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคโนโลยีในการสร้างสาร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดการสร้างสรรค์และการออกแบบสารทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ หลักการทางสุนทรียศาสตร์ในการสื่อความหมายด้วย
ภาพ แสง สี เส้น รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง ดนตรี และภาษาท่าทาง วิธีการ และเทคโนโลยีในการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...