อธิบายชุดวิชา

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Laws and Ethics for Mass Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติ พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
คำอธิบายชุดวิชา
          ประวัติ พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จรรยาวิชาชีพ ของนักนิเทศศาสตร์
และผู้ปฏิบัติงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ สิทธิ เสรีภาพและ ความรับผิดชอบของผู้ส่งสารและผู้รับสาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...