อธิบายชุดวิชา

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Research for Communication Arts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักของการวิจัย และสารสนเทศเพื่อการวิจัย
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการผลกระทบและอิทธิพลของ การสื่อสาร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอิทธิพลของการสื่อสารประเภทต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...