อธิบายชุดวิชา

16338 การข่าวเบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับข่าว โครงสร้าง ประเภท องค์ประกอบของข่าวสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและวิธีการสื่อข่าว การเขียนและเรียบเรียงข่าวประเภทต่างๆ
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารด้วยภาพในสื่อสิ่งพิมพ์
          4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจจรรยาบรรณของนักข่าว
          5. เพื่อให้มีทักษะด้านการข่าว
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของข่าว โครงสร้างองค์ประกอบของข่าว หลักการ กระบวนการ และ
วิธีการสื่อข่าว ลีลาการเขียนและการเรียบเรียงข่าว เทคนิค การรวบรวมข้อมูล การรายงานข่าวตามลักษณะของเหตุการณ์
จรรยาบรรณของนักข่าว การสื่อสารด้วยภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ การฝึกทักษะด้านการข่าว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...