อธิบายชุดวิชา

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร (6 หน่วยกิต)
Advanced Journalism and Editing
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการสื่อข่าวขั้นสูง
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ วิธีการการสื่อข่าว และการรายงานข่าวขั้นสูงแบบต่าง ๆ
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการบรรณาธิกรข่าวขั้นสูง
          4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ กระบวนการ วิธีการของการสื่อข่าวแบบเจาะลึก การสื่อข่าวเชิงสืบสวน
และตีความ การสื่อข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ การรายงานข่าวในรูปแบบสารคดี การรายงานข่าวออนไลน์ การรายงานข่าวเฉพาะด้าน
การบรรณาธิกรข่าว การออกแบบและจัดหน้า จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...