อธิบายชุดวิชา

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (6 หน่วยกิต)
Creative for Television Program
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสารในรายการโทรทัศน์
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
          4. เพื่อให้มีทักษะในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ แนวคิดในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ การสร้างสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอรายการโทรทัศน์ กลยุทธ์การสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ การสร้าง
สรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...