อธิบายชุดวิชา

16350 ศิลปะถ่ายภาพและภาพยนตร์ (6 หน่วยกิต)
Photography and Film Art
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และศิลปะการสื่อความหมายของภาพถ่ายและภาพยนตร์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติของศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท อิทธิพลและผลกระทบของภาพถ่ายและภาพยนตร์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย องค์ประกอบ ศิลปะการสื่อความหมายด้วยภาษา ภาพ แสง สี เสียง ฉาก เครื่องแต่งกาย การแสดง การเคลื่อนไหว
การตัดต่อ ประวัติความเป็นมา บทบาท อิทธิพลและผลกระทบของภาพถ่ายและภาพยนตร์ หลักพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ภาพถ่ายและภาพยนตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...