อธิบายชุดวิชา

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Introduction to Film Theory and Criticism
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและการเล่าเรื่องภาพยนตร์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานในการวิจารณ์ภาพยนตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์ แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์ที่สำคัญ รูปแบบและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
หลักพื้นฐานด้านสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ภาพยนตร์ ขอบเขตและความหมายของการวิจารณ์ภาพยนตร์ ทฤษฎีการวิจารณ์
ภาพยนตร์ของสำนักต่างๆ กรณีศึกษาการวิจารณ์ภาพยนตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...