อธิบายชุดวิชา

16354 สื่อโฆษณา (6 หน่วยกิต)
Advertising Media
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะเกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานโฆษณา
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและการจัดซื้อสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะและประเภทของสื่อรวมถึงสื่อใหม่ที่ใช้ในงานโฆษณา การวิจัยผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาดสินค้า การวางแผน
และการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ รวมถึงสื่อใหม่ การวางจุดประสงค์การใช้สื่อโฆษณา ยุทธวิธีและหลักเกณฑ์
การจัดซื้อสื่อโฆษณา การจัดสรรงบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนื้อที่โฆษณา การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสื่อโฆษณา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...