อธิบายชุดวิชา

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (6 หน่วยกิต)
Public Relations Strategies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม การพัฒนาและธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์แนวคิดและหลักการทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และ วิธีการ
ประชาสัมพันธ์องค์การประเภทต่าง ๆ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์แนวคิดและหลักการการกาหนดกลยุทธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์ ในสถาน
การณ์ต่าง ๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม การพัฒนา และธุรกิจ การประยุกต์แนวคิดและหลักการ
ทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และวิธีการประชาสัมพันธ์องค์การราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธารณประโยชน์ องค์การ
ระหว่างประเทศในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และภาวะวิกฤตลักษณะต่าง ๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...