อธิบายชุดวิชา

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ (6 หน่วยกิต)
Television Programming
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการโทรทัศน์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและกลยุทธ์การจัดผังและตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและวิธีการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆ หลักการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและกลยุทธ์การจัดผังและตารางออกอากาศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...