อธิบายชุดวิชา

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ (6 หน่วยกิต)
Television Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานโทรทัศน์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานองค์กรโทรทัศน์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานโทรทัศน์
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการบริหารงานโทรทัศน์ การบริหารงานองค์กรโทรทัศน์ประเภทต่างๆ กระบวนการวางแผนและการบริหาร การจัดการ
งานโทรทัศน์ หลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานโทรทัศน์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...