อธิบายชุดวิชา

16427 การบริหารงานโฆษณา (6 หน่วยกิต)
Advertising Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณา
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทน โฆษณา
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโฆษณา
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานโฆษณา
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณา กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณา ภาวะผู้นาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานโฆษณา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโฆษณา การกาหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
การโฆษณา ปัญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางการแก้ปัญหา และกรณีศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...