อธิบายชุดวิชา

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ (6 หน่วยกิต)
Public Relations Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลัก กระบวนการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในองค์การประเภทต่าง ๆ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการบริหารและการวางแผนงาน ประชาสัมพันธ์
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์การไม่แสวงหากาไร และองค์การสาธารณะอื่นๆ การแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการบริหารและการวาง
แผนงานประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...