อธิบายชุดวิชา

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ (6 หน่วยกิต)
Printed Media Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การจัดจาหน่าย และการบริหารการขาย เนื้อที่
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ แนวคิดการบริหารองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ การบริหารจัดการกองบรรณาธิการ การผลิต การจัด
จำหน่าย การตลาด การขายเนื้อที่โฆษณา การบริหารทรัพยากรองค์กรสิ่งพิมพ์ การบริหารเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การบริหารสิ่ง
พิมพ์ออนไลน์และสิ่งพิมพ์ในลักษณะสื่อผสม กฎหมายและจริยธรรมในการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...