อธิบายชุดวิชา

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (6 หน่วยกิต)
Guidance in Secondary Education
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขอบข่ายของงานแนะแนว และการบริหารงาน แนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษา
          2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายของงานแนะแนว ทั้งงานแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว
และสังคม
4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการ ของการแนะแนว
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว จิตวิทยากับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา การบริหารงานแนะแนวและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา บริการแนะแนวที่จัดให้นักเรียน แบบทดสอบและแบบสํารวจสําหรับงานแนะแนวใน
ระดับมัธยมศึกษาการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีการจัดกิจกรรมแนะแนวการวิจัยด้านการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา การแนะนำ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน สภาพปัจจุบันปัญหา และแนวโน้มของการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...