อธิบายชุดวิชา

24413 การประเมินโครงการ (6 หน่วยกิต)
Program Evaluation
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินโครงการ
          3. เพื่อให้สามารถประเมินโครงการได้
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินโครงการ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ กระบวน
การประเมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การออกแบบการประเมินโครงการ การเขียนโครงการประเมิน รูปแบบการประเมิน
โครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นำเสนอผลการประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินโครงการ การใช้ผลการประเมินโครงการ และการประเมินโครงการ
ฝึกอบรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...