อธิบายชุดวิชา

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (6 หน่วยกิต)
Standard–based Measurement and Evaluation
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้
          2. เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้
          3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ได้
          4. เพื่อให้สามารถประเมินและนำผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ การออกแบบการวัดและประเมินมาตรฐาน
การเรียนรู้ การวิเคราะห์และจำแนกมาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มความรู้ความคิด กลุ่มคุณลักษณะ
และกลุ่มทักษะ ประเภทเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มความรู้ความคิด กลุ่มคุณลักษณะและกลุ่มทักษะการกำหนดเกณฑ์ประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ การรายงานและการใช้ผลการประเมินมาตรฐาน
การเรียนรู้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...