อธิบายชุดวิชา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว (6 หน่วยกิต)
Fundamental Psychology and Sociology for Guidance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้วิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนว
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการแนะแนว
          3. เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยทางจิตวิทยาและแนะแนวมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการแนะแนว
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนวพัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้
อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ สติปัญญาและการคิด ความต้องการและแรงจูงใจพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคน
ในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม จิตวิทยา
พื้นฐานเพื่อการปรึกษา และการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...