อธิบายชุดวิชา

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา (6 หน่วยกิต)
Principles and Systems of School Guidance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนวในสถานศึกษา
          2. เพื่อให้สามารถจัดระบบและบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เพื่อให้สามารถประสานงานแนะแนวในสถานศึกษากับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. เพื่อให้สามารถประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนว หลักและการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หลัก
และวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับหลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา การวางแผนดำเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลในงานแนะแนว หลักการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแนะแนวในปัจจุบันและอนาคต
พัฒนาการด้านอาชีพกับงานแนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชนและการสร้างมนุษยสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา สภาพการแนะแนว
ของสถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...